شرکت جم صنعت کاران|گواهینامه ها

گواهینامه ها

تقدیرنامه اداره کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی پارس

تقدیرنامه برای پیمانکار نمونه از طرف پتروشیمی جم

جایزه تعالی صنعت پتروشیمی 1391 برای طرح بوتن 1

جایزه تعالی صنعت پتروشیمی 1392 برای طرح ABS

جایزه تعالی صنعت پتروشیمی 1390

ISO 14001:2004

ISO 9001:2008

BS OHSAS 18001:2007

BS OHSAS 18001:2007